Tin mới
Thủ tục hành chính
Quy trình ISO 9001-2008 - thủ tục hành chính

QT 01 - Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trè.doc

QT 02- Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ.doc

QT 03 - Thủ tục sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ.doc

QT 04 - Thủ tục giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ.doc

QT 05 - Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học.doc

QT 06- Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học.doc

QT 07 - Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học.doc

QT 08 - Thủ tục giải thể trường tiểu học.doc

QT 09 - Thủ tục thành lập trung tâm học tập công đồng tại xã, phường, thị trấn.doc

QT 10 - Thủ tục giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.doc

QT 11 - Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương giáo dục tiểu học.doc

QT 12 - Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở.doc

QT 13- Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở.doc

QT 14 - Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở.doc

QT 15 - Thủ tục giải thể trường trung học cơ sở.doc

QT 16 - Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập.doc

QT 17 - Tục tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập.doc

QT 18 - Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở.doc

QT 19 - Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục.doc

QT 20- Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục.doc

QT 21 - Thủ tục sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục.doc

QT 22 - Thủ tục giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục.doc

QT 23 - Thủ tục tiếp nhận học sinh bổ túc trung học cơ sở.doc

QT 24 - Thủ tục thuyên chuyển đối tượng học sinh bổ túc trung hoc sơ sở.doc

QT 25 - Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập.doc

QT 26- Thủ tục cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục.doc

QT 27 - Thủ tục sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ dân lập.doc

QT 28 - Thủ tục giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập.doc

QT 29 - Thủ tục công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.doc

QT 30 - Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu.doc

QT 31 - Thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học.doc

QT 32 - Thủ tục quy trình đánh giá xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã.doc

QT 33 - Thủ tục công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở.doc

QT 34 - Thủ tục cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở.doc

QT 35 - Thủ tục xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi 5 tuổi.docTin khác