Tin mới
Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định hướng dẫn
Để thực hiện nghiêm túc, đúng qui định về Luật phòng, chống tham nhũng. Trưởng phòng GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai các văn bản này và niêm yết công khai tại đơn vị. Đồng thời báo cáo đúng thời gian qui định

 Luật phòng chống tham nhũng.PDF